پاشنۀ آشیل را می‌خواهند بزنند، سرزمین نفرین شده بهانه است

رابطۀ خراب، باعث بهم ریختن آدم می‌شود.

من روانشناس نیستم. هیچ ادعایی هم در هیچ زمینه ای ندارم. این جمله را در یک کارگاه معتبر و معروفی شنیدم و نوشتم. اگر هم نامی از کارگاه نمی‌برم برای این است که مجال گفتن همۀ نکات مثبت و منفی‌اش نیست. اما از من بپذیرید که این جمله، شالودۀ کارگاه مهمی بود. عبارتی که روزها و حتی یک سال ذهن مرا درگیر خود کرد. دنبال مثال نقضش بودم. مگر می‌شود یک رابطۀ خراب تا این اندازه بر اعصاب آدمی اثر بگذارد؟

ادامه خواندن پاشنۀ آشیل را می‌خواهند بزنند، سرزمین نفرین شده بهانه است
3+

پای دعا نشستن، پای شناخت نشستن

اگر بخواهید آدمی را بشناسید چه می‌کنید؟

با او معاشرت می‌کنید؟ حرف می‌زنید؟ دغدغه‌هایش را می‌شنوید؟

دانشمندان و روانشناسان هم راه‌های بسیاری گفته‌اند، ببینید چه کتاب‌هایی می‌خواند، ببینید دوستانش چه کسانی هستند.

من اما فکر می‌کنم یکی از راه‌های شناخت آدم‌ها، شنیدن دعاهای او در تنهایی است. آدم با خدایش، انگار بیشتر از همیشه خودش است. دیگر از کسی که نجوای قلب ها را می‌شنود، چه چیزی را می‌توان پنهان کرد؟

ادامه خواندن پای دعا نشستن، پای شناخت نشستن
2+